1. Trompete

Christian Egli, Gosler seit 2018
Christian Egli, Gosler seit 2018
Remo Peter, Gosler seit 2017
Remo Peter, Gosler seit 2017
Dominik Stöckli, Gosler seit 2021
Dominik Stöckli, Gosler seit 2021

Manuela Steiner, Goslerin seit 2018
Manuela Steiner, Goslerin seit 2018
Sandra Warth, Goslerin seit 2018
Sandra Warth, Goslerin seit 2018
Daria Furrer, Goslerin seit 2021
Daria Furrer, Goslerin seit 2021